مقايسه تطبيقی...(۵)   

 

*1 بوطیقای ارسطو و نوشته های او در مورد " کاتارسیس " را بی شک می توان گونه ای روانکاوی ادبیات و نقد ادبی روانکاوی , و معطوف به خواننده دانست اما " نقد ادبی روانکاوی" به معنایی که در نظریه ی ادبی بدان ارجاع می شود مد نظر است .

* 2 فصلنامه ی ارغنون ویژه ی نظریه ی فیلم را ببینید .

 *3 در اینجا نیاز ارضا شده ی تغذیه را چتر واژه ای برای تمام کارکرد های مادری ,  مراقبت , حمایت و غیره از کودک توسط مادر , پرستار و غیره باید در نظر گرفت .

 "در نتیجه فرقی نمی کند که آیا کودک شیر مادر را مکیده باشد یا با شیر خشک تغذیه شده و لذا از مراقبت های  مهرآمیز مادر هرگز لذت نبرده باشد . رشد کودک در هر حالت مسیر واحدد را طی می کند " (فروید ,1382 , 54 )

·   5و4ـ برای مطالعه ی بیشتر به مدخل , دیگری بزرگ در کتاب فرهنگ مقدماتی اصطلاحات روانکاوی لاکانی و فصل the subject of the unconscious , کتاب Jacques lacan نگاه کنید .

*6- اشاره به توضیح صفحه ی 22 مرگ فروشنده , نشر قطره .

* 7-فرهنگ هزاره , علی محمد حق شناس , حسین سامعی , نرگس انتخابی , نشر فرهنگ معاصر.

* 8 American heritage dictionary

* 9 -برای مطالعه بیشتر کتاب روانکاوی فرهنگ عامه , بری ریچاردز , ترجمه ی حسین پاینده , را نگاه کنید.

*10 - اینکه خود علی قلی خان داوود را لات و پتی خطاب می کند که یک حقه ی وافور (نماد آشکارا قضیبی) می تواند آدمش کند , استعاره ای است از اختگی کودک / سوژه در مقابل پدر ازلی که صاحب همه ی زنان است و همه ی زنان را برای خود می خواهد.

*   11 - باید اشاره کرد , مفهوم پدر استعاره ای است برای عملکرد پدری . نه اشاره به مصداق عینی پدر در واقع اشتباه گرفتن و ساده انگاری در فهم مفهوم پدر در آثار لاکان و جایگزینی ساده ی آن با پدر واقعی منجر به غلط خوانی و سوء تفاهم بزرگی در آثارلاکان می شود .

برای مطالعه ی بیشتر کتاب های " اونز" , " homer"و"grosz " را که در منابعآمده , ببینید.

* 12 -  برای مطالعه ی بیشتر  , کتاب " زنانی که با گرگ ها می دوند , دکتر کلاریسا پینکولا استس , ترجمه ی سیمین موحد , نشر پیکان " را بینید.

 * 13 -  فصلنامه ی ارغنون , ویژه ی نظریه فیلم . " دیوید لینچ و افسردگی زنانه " نوشته ی اسلاوی ژیژک .

* 14 - نقطه ی کاپتیون (the capiteon point ) که به نقاط آجیدن هم ترجمه شده است. نقاطی است که در آن ها دال و مدول به هم گره می خورند . 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و مآ خذ :

1.      میلر , آرتور , مرگ فروشنده , عطا ا... نوریان, چاپ دوم 1383 , تهران , قطره

2.      miller , Arthur , death of salesman , 1976 , new york , penguin

3.      راد ی , اکبر, روی صحنه ی آبی , جلد دوم دهه ی 50 , 1383 تهران ,قطره

4.      اونز , دیلن , فرهنگ مقدماتی اصطلاحات روانکاوی لاکانی , مهدی رفیع , مهدی پارسا , 1386  , تهران, گام نو

5.      homer , sean , Jacques lacan , 2005 , new york , routledge

6.       Grosz , Elizabeth  Jacques lacan a feminist introduction, , 1990 ,   new york       , routledge

7.      کات , یان, تفسیری بر تراژدی های یونان باستان(تناول خدایان), داوود دانشور,

منصور براهیمی, 1377 , تهران, سمت

8.      هوگمان, رابرت, آرتور میلر, ترجمه ی حسن ملکی , 1373 , تهران, تجربه

9.      بلزی.کاترین.عمل نقد .عباس مخبر.1380.تهران.نشر قصه

     10.کارنامه, روانکاوی و ادبیات , شماره ی 41 , اسفند 1382 , ماهنامه ی فرهنگی , اجتماعی, ادبی

       11. ارغنون, فصلنامه ی فلسفی, ادبی, فرهنگی, شماره ی 22 , پاییز 82  

12. سمرقند , 11و12 , پارانویا در ادبیات, فصلنامه ی فرهنگی,  ادبی, هنری, سال سوم, پاییزو زمستان 84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک
دوشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٦ - رفیق نصرتی