...   

با موی بافته

      و صورتی سرخ

     دختربچه گفت

توی گوش حلزون پیر

بمان!چیزی به بهار نمانده

لینک
دوشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٦ - رفیق نصرتی